Procedura bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach

PODSTAWA PRAWNA:

1. W szkole stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2. Niniejsza procedura określa organizację pracy szkoły od 1 września 2020 r., ze szczególnym uwzględnieniem działań, które zminimalizują możliwość zakażenia.

3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lubwww.gov.pl/web/koronawirus/.

ZADANIA I OBOWIĄZKI DYREKTORA:

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

2.Dyrektor organizuje pracę szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz stosuje się do nowych zaleceń,  współdziała z pracownikami w zapewnieniu bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć w szkole,  nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników zgodnie z powierzonymi im obowiązkami ,  kontaktuje się telefonicznie z rodzicem w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby sugerującej infekcję dróg oddechowych u dziecka,  współpracuje ze służbami sanitarnymi, instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia, informuje rodziców o obowiązujących w szkole procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia (za pomocą poczty elektronicznej, strony internetowej).

3. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszcza się:

– informację o obowiązku dezynfekcji rąk;

– instrukcję o sposobie użycia środka dezynfekującego;

– dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, umożliwiający wszystkim wchodzącym do szkoły skorzystania z niego;

– numery telefonów do organu prowadzącego, powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych u osoby znajdującej się na terenie szkoły.

4. Dyrektor Szkoły na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID-19 nadawane przez Główny Inspektorat Sanitarny i stosuje się do jego zaleceń.

5. Dyrektor Szkoły wymaga od pracowników bezwzględnego przestrzegania niniejszej procedury, komunikatów, zaleceń GIS oraz wytycznych MEN.

6. W szkole zapewniono pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk.

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ:

1. Na podstawie §18 ust. 2a Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dyrektor za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.

2. Zgoda i opinia, o których mowa odpowiednio w ust. 1 mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii utrwalona jest przez dyrektora w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

3. W przypadku zawieszenia zajęć na czas oznaczony dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach wydaje stosowne zarządzenie, wskazujące na okres zawieszenia.

4. W związku z zawieszeniem zajęć dyrektor szkoły wdraża jeden z wariantów kształcenia:

 A/ organizuje jednocześnie zajęcia w formie tradycyjnej na terenie jednostki oraz w formie kształcenia na odległość (WARIANT MIESZANY- HYBRYDOWY);

B/ organizuje zajęcia w formie kształcenia na odległość, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora o zawieszeniu funkcjonowania szkoły i prowadzenia kształcenia na odległość (WARIANT ZDALNY).

5. W przypadku prowadzenia kształcenia w wariancie hybrydowym lub zdalnym dyrektor Szkoły dokonuje weryfikacji i aktualizacji procedur określających zasady kształcenia na odległość.

6. Aby zapewnić odpowiednią jakość kształcenia na odległość dyrektor Szkoły bierze pod uwagę dotychczasowe doświadczenie oraz zgłaszane do tej pory przez nauczycieli, rodziców i uczniów problemy, pomysły i nowe rozwiązania.

7. Dyrektor Szkoły może wprowadzać zmiany w organizacji funkcjonowania Szkoły oraz zasad przebywania zgodnie z wprowadzanymi zaleceniami dotyczącymi reżimu sanitarnego, w szczególności w przypadku objęcia danego powiatu strefą, w której wprowadza się obostrzenia.

PRACOWNICY SZKOŁY:

1) Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W sekretariacie szkoły, w księgowości , kadrach oraz gabinecie higienistki może przebywać jedna osoba stosując odpowiednie zasady (dystans min 1,5 m; osłona ust i nosa);

2) Wszyscy pracownicy szkoły:

a) zgłaszają się do pracy wejściem głównym, dezynfekują ręce, dokonują pomiaru temperatury;

b) zobowiązani są do samoobserwacji i pomiaru temperatury, w przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury u pracownika – powinien on zostać w domu i zasięgnąć porady medycznej lub będzie natychmiast odsunięty od pracy;

c) zasłaniają usta i nos w przestrzeni społecznej (korytarz szkolny, gabinety, toalety itp.).

d) zobowiązani są do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej: -regularne mycie rąk mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;

e) informowania dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych u siebie i dzieci;

f) postępowania zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurą Bezpieczeństwa;

g) zachowywania dystansu między sobą minimum 1,5 m;

3) Osoby sprzątające w każdym dniu myją i/lub dezynfekują:

a) myją ciągi komunikacyjne – po każdym przemieszczeniu się grupy i w razie potrzeb;

b) myją na mokro podłogę w sali gimnastycznej i wycierają parapety po każdej grupie;

c) myją i dezynfekują poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do szkoły, zabawki, kurki przy kranach, toalety – co najmniej 2 razy dziennie;

d) wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów;

e) myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;

NAUCZYCIELE:

1) sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;

2) dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem;

3) prowadzą gimnastykę/zajęcia ruchowe przy otwartych oknach;

4) dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z drugiej grupy;

5) dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów;

6) dbają o właściwą organizację konsultacji indywidualnych oraz grupowych z uwzględnieniem stosownej odległości pomiędzy stanowiskami nauki;

6) zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.

7) egzekwują zakaz przynoszenia zabawek, pożyczania sobie przez uczniów przyborów i książek;

8) mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne związane z realizacją podstawy programowej w zakresie umożliwiającym zachowanie niniejszej procedury;

9) kontaktują się z rodzicami za pośrednictwem telefonów lub e-dziennika.

RODZICE:

W przypadku uczniów klas I – III Rodzice zobowiązani są:

1) do przyprowadzania do szkoły wyłącznie dzieci zdrowych, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną;

2) udzielania rzetelnej informacji (udokumentowanej na piśmie w formie oświadczenia) o braku kontaktu z osobami chorymi na COVID 19, przebywającymi na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych oraz zapoznaniem się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole;

3) ograniczenia osób upoważnionych do przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły;

4) stosowania reżimu sanitarnego i dystansu społecznego na terenie szkoły;

5) udzielania rzetelnej informacji o stanie zdrowia dziecka przy każdorazowym przyprowadzaniu dziecka do szkoły;

6) podania aktualnego numeru telefonu, przez który szkoła ma możliwość szybkiej komunikacji z rodzicami;

7) wskazania godzin odbioru dziecka i przestrzegania ich;

8) przekazania pracownikowi szkoły podpisanego jednorazowego Oświadczenia dziecka uczęszczającego do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach (załącznik nr 1)

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY:

1. Na teren szkoły wszyscy pracownicy, rodzice, osoby trzecie wchodzą tylko wejściem głównym, a uczniowie według poniższego harmonogramu:

Klasy: I A, I B, I C, II A, II B, II C, III A, III B, III C, IV A, IV B, IV C, V A, VI C – wejście główne

Klasy : VI A, VI B, VI D, VII A, VII B, VII C, VII D, VIII A – wejście od strony Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krzeszowicach

2. W budynku szkoły, na parterze każdy uczeń ma obowiązek zdezynfekować ręce i w przestrzeni społecznej ma obowiązek zasłaniać usta i nos maseczką lub przyłbicą.

3. W szczególnych przypadkach rodzice oraz osoby trzecie wchodzące na teren szkoły mają obowiązek:

– uzyskać zgodę dyrektora lub z – cy dyrektora na wejście do szkoły;

– zdezynfekować ręce;

– zasłonić usta i nos;

– umożliwić pracownikowi pomiar temperatury;

– wpisać się w księgę wejść i wyjść.

4. Na parter wpuszczane są osoby w odstępach czasowych. Przed drzwiami , wyznaczony przez dyrektora pracownik w obecności rodzica dokonuje pomiaru temperatury dziecka za pomocą bezdotykowego termometru.

5. Pracownik wyznaczony do odbioru dzieci od rodziców dba o zachowanie dystansu społecznego przez wchodzących do szkoły uczniów.

6. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych u ucznia, pracownik nie odbiera ucznia, pozostawia go rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji; dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami ucznia i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.

7. W przypadku stwierdzenia przez pracownika objawów chorobowych u ucznia samodzielnie przychodzącego do szkoły, pracownik nie wpuszcza na teren szkoły ucznia, informuje dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji, a uczniowi wskazuje odizolowane miejsce, w którym oczekuje na przybycie rodzica. 

8. Odbiór dziecka przez inne osoby niż rodzice odbywa się wyłącznie na podstawie upoważnienia rodzica i podpisanego przez osobę odbierającą oświadczenia RODO.

9. Rodzice oczekują na dziecko przed drzwiami wejściowymi, do których o wskazanej godzinie odbioru odprowadzi je pracownik.

10. Klasy będą przebywać w stałej sali z wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego i informatyki.

11. W celu zachowania dystansu społecznego i bezpieczeństwa pomiędzy uczniami w czasie przerw międzylekcyjnymi wprowadza się zasadę:

Klasy I A, II A, II C, III B, III C, IV A, IV C, VI A, VI D, VII A, VIII A wychodzą na przerwę o godz.:

– 845 – 855

– 1035 – 1050

1230 – 1250

Klasy I B, I C, II B, III A, IV B, V A, VI B, VI C, VII B, VII C, VII D wychodzą na przerwę o godz.:

– 940 – 950

– 1135 – 1145

1335 – 1345

Opiekę nad uczniami pozostającymi w sali lekcyjnej pełnią nauczyciele, którzy mieli z klasą lekcję przed przerwą.

Opiekę nad uczniami na korytarzu sprawują nauczyciele, którzy mieli zajęcia przed przerwą z daną klasą.

12. Zabrania się organizowania wyjść poza teren szkoły tj. wycieczki, wystawy, kino itp.

13. Uczniowie nie mogą przynosić różnych przedmiotów lub zabawek z domu do szkoły.

14. Pomieszczenia szkoły będą utrzymywane w czystości zgodnie z wytycznymi GIS z użyciem certyfikowanych detergentów lub środków dezynfekujących zgodnie z zaleceniami producenta.

15. Po dezynfekcji przestrzegany będzie czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

16. Dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów będzie się odbywało w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu.

17. Prowadzona będzie kontrola codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatury, włączników, dezynfekcji toalet.

18. Podczas dowozu i odwozu uczniów obowiązują zasady jak w transporcie publicznym, czyli przebywając w busie wszyscy mają ubrane maseczki.  

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM:

1. Uczniowie:

1) W Szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji ucznia (pomieszczenie obok gabinetu higienistki – pawilon C pierwsze piętro), u którego stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, oraz płyn do dezynfekcji rąk.

2) W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka 38 C, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy.

3) Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.

4) Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie telefonicznie z rodzicami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka ze Szkoły informując o powodach.

5) W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.

6) Wychowawca lub wskazana przez dyrektora osoba kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.

7) Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi, jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł).

8) Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika Szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.

2. Pracownicy:

1) W przypadku wystąpienia u pracownika Szkoły będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.

2) Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych.

3) Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID19, jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.

4) Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi, po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.

5) Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

6) Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.

7) Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

8) W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w szkole, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

PRZEPISY KOŃCOWE :

1. Procedura Bezpieczeństwa obowiązuje w Szkole od dnia 01 września 2020 r. do czasu jej odwołania.

2. Wszyscy pracownicy Szkoły są zobowiązani do jej stosowania i przestrzegania.

3. Zapoznano wszystkich rodziców oraz pracowników Szkoły z treścią procedury poprzez umieszczenie dokumentu na stronie internetowej Szkoły oraz przesłanie przez e-dziennik.

4. W razie pojawiania się nowych zasad i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, w jednostce na bieżąco będą podejmowane działania.