Stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2021

Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi informacjami (pliki umieszczone w załącznikach) dotyczącymi warunków przyznawania stypendiów szkolnych.

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzeszowice znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Termin składania wniosków od 15 sierpnia 2021 do 15 września 2021 r.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 528 zł netto.

Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2021 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach tych dokumentów.

Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca br. do końca okresu na jaki świadczenie przyznano. W związku z tym można gromadzić rachunki do rozliczenia stypendium już od lipca 2021 r. Wyjątkiem jest przypadek przyznania stypendium na okres krótszy niż rok szkolny uwzględnia się wtedy rachunki za okres przyznania świadczenia.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy:

– od września do grudnia 2021 r. – rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 10 grudnia 2021 r., a wypłata do 31 grudnia 2021 r.

– od stycznia do czerwca 2022 r. – rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 10 czerwca 2022 r., a wypłata do 30 czerwca 2022 r.

Formularz wniosku dostępny jest:

  • http://www.gopskrzeszowice.pl/index.php w zakładce stypendia szkolne.

Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach – Sekcja Świadczeń Rodzinnych, ul. Krakowska 11, pokój nr 3, nr tel. 12 258 30 92, 531 252 606.