POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W naszej szkole organizowane są zajęcia specjalistyczne, wspierające rozwój uczniów z określonymi potrzebami edukacyjnymi.

Prowadzone są:

 • Zajęcia rewalidacyjne
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Zajęcia z psychologiem szkolnym
 • Zajęcia z pedagogiem szkolnym

REWALIDACJA

Termin rewalidacja pochodzi od łacińskich słów re – znów, validus – mocny.

Rewalidacja to stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze.

Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych ucznia, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w życiu. Oznacza przywrócenie człowiekowi możliwie pełnej i samodzielnej sprawności funkcjonowania w środowisku.

Główne założenia i kierunki oddziaływań rewalidacyjnych to:

 • maksymalne usprawnianie, rozwijanie, wzmacnianie najmniej uszkodzonych funkcji psychicznych i fizycznych,
 • optymalne usprawnianie i korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych,
 • kompensowanie braków, czyli wyrównywanie ich przez zastępowanie,
 • stymulowanie (dynamizowanie) rozwoju.

Zasady prowadzenia zajęć rewalidacyjnych:

 • Stworzenie odpowiednich warunków oraz maksymalne wykorzystanie naturalnego potencjału dziecka do usprawniania zaburzonych funkcji;
 • Stawianie zadań dostosowanych do indywidualnego tempa rozwoju i możliwości dziecka;
 • Powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych, od prostych do bardziej złożonych.
 • Zapewnienie warunków do utrwalania prawidłowych umiejętności i likwidowania niekorzystnych nawyków.
 • Dostosowywanie czasu trwania poszczególnych ćwiczeń do wydolności dziecka.
 • Wspomaganie samodzielności społecznej.

Prowadzący zajęcia rewalidacyjne:

 mgr Anna Kulak – pedagog specjalny

 mgr Magdalena Pracuch – fizjoterapeuta

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE

W ramach zajęć dydaktyczno -wyrównawczych uczestniczący w nich  uczniowie poszczególnych klas doskonalą technikę czytania i umiejętność czytania ze zrozumieniem, powtarzają i utrwalają zasady ortografii i interpunkcji, uzupełniają wiadomości z nauki o języku, wyrabiają nawyk korzystania ze słowników
i innych źródeł informacji, doskonalą umiejętność pisania różnych form wypowiedzi; uzupełniają braki w wiadomościach matematycznych, praktycznie utrwalają umiejętności zdobyte na lekcjach, stymulują logiczne myślenie, wspólnie analizują proste zagadnienia i problemy, rozwijają pamięć oraz sprawność rachunkową.

Prowadzący zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:

  kl. I – III – mgr Beata Jakóbik

  kl. IV – VIII – mgr Dorota Mastalerz /język polski/

  kl. IV – VIII – mgr Małgorzata Zdziech /matematyka/

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

 • organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czyli z dysleksją rozwojową: w formie dysleksji, dysortografii, dysgrafii lub dyskalkulii,
 • liczba uczestników na zajęciach nie może być większa niż 5 uczniów,
 • zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej.

Najważniejszym celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniom z utrudnieniami rozwojowymi, rozpoznanie i usuwanie przyczyn trudności w uczeniu się dziecka, w tym ryzyka trudności specyficznych, a więc usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji motorycznych oraz rozwijanie pozytywnej motywacji do pracy.

Cele szczegółowe zajęć korekcyjno-kompensacyjnych to:

 • Budzenie wiary we własne możliwości – uczeń wierzy we własne możliwości edukacyjne i stara się pokonywać napotkane trudności.
 • Kształtowanie umiejętności pracy w grupie – uczeń zna i przestrzega zasady i normy obowiązujące w pracy zespołowej.
 • Minimalizowanie napięć emocjonalnych i wzmacnianie koncentracji uwagi – uczeń zna i stosuje podstawowe techniki koncentracji uwagi.
 • Budowanie wzmocnień pozytywnych – podnoszenie samooceny dziecka – uczeń zna swoją wartość, swoje umiejętności, zdolności i zainteresowania.
 • Usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych analizatora wzrokowego, analizatora słuchowego, motoryki małej i dużej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 • Wypracowanie nawyku poprawnego pisania – uczeń pracuje nad starannością, poprawnością ortograficzna i graficzną pisma.
 • Wypracowanie nawyku poprawnego czytania – uczeń skupia uwagę na czytanym tekście i czyta ze zrozumieniem.
 • Wdrażanie do autokorekty – uczeń widzi potrzebę kontroli i poprawy błędów, wytwarzanie nawyku pracy ze słownikiem ortograficznym.

Na zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych uczniowie wykonują ćwiczenia
i zadania w oparciu o metody aktywizujące, gry i zabawy dydaktyczne, praktyczne działania, techniki relaksacyjne.

Prowadzący zajęcia korekcyjno – kompensacyjne:  mgr Anna Kulak – terapeuta pedagogiczny

LOGOPEDIA

W naszej szkole prowadzona jest terapia logopedyczna, która obejmuje ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń wymowy. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację i ćwiczeń oddechowych proponowane są ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój mowy dzieci, ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie. Terapia logopedyczna prowadzona jest do momentu wyeliminowania lub złagodzenia zaburzenia stanowiącego powód objęcia dziecka opieką logopedyczną.

W terapii logopedycznej wybór metod jest uwarunkowany rodzajem zaburzenia. W zależności od charakteru trudności wykorzystuje się dostosowane do wieku i możliwości dziecka sposoby pracy terapeutycznej. Stosuje się metody, wynikające z konieczności realizowania zasady kompleksowego oddziaływania. O wyborze metody pracy z dzieckiem decyduje logopeda, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

Bardzo ważne jest, by w sytuacjach pojawienia się jakichkolwiek zaburzeń, jak najwcześniej podjąć terapię logopedyczną i kontynuować ją aż do osiągnięcia zadowalającego efektu.

Podjęcie terapii logopedycznej oznacza konieczność utrwalania uzyskanych efektów w domu. Spotkanie z logopedą nie jest wystarczającym elementem terapii. Dlatego bardzo ważne jest zaangażowanie rodziców w systematyczne ćwiczenie z dzieckiem w domu. Należy pamiętać, że nawet kilkuminutowe, ale codzienne ćwiczenia rodzica z dzieckiem są dużą pomocą. Ćwiczenia można wplatać w codzienne wspólne czynności, domowe rytuały tak, aby obie strony
 (i rodzic, i dziecko) czerpały radość i przyjemność z tej formy bycia razem.

Zajęcia logopedyczne prowadzone są grupowo (w grupach max. 4 osobowych). Z zajęć korzystają głównie uczniowie klas I – IV, uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej ze wskazaniami do terapii logopedycznej, uczniowie, którzy posiadają zaburzenia komunikacji językowej powodujące trudności w nauce czytania i pisania.

Program zajęć uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Wykonywane na zajęciach ćwiczenia mają na celu:

* kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,

* usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego ( języka, warg, żuchwy),

* kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),

* rozwijanie słuchu fonematycznego,

wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,

* rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,

* rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,

* uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek

* rozwijanie pamięci słuchowej, sekwencyjnej.

Prowadzący zajęcia logopedyczne: mgr Ewa Mastalerz – logopeda

PEDAGOG I PSYCHOLOG SPECJALNY

Pedagog szkolny jest osobą, która odpowiada za diagnozowanie problemów uczniów, rozwiązuje konflikty w społeczności szkolnej oraz wspiera pracę nauczycieli i wychowawców w placówkach oświatowych. 

Pedagog szkolny: mgr Magdalena Smółka

Psycholog szkolny to osoba, która zajmuje się w szkole pierwszą pomocą psychologiczną. Oznacza to, że mogą się do niego zgłosić wszystkie osoby, tworzące szkolną społeczność (uczniowie, rodzice uczniów, nauczyciele), które borykają się z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi, życiowymi, związanymi z funkcjonowaniem w grupie społecznej oraz nauką szkolną.

Psycholog rozpatrzy indywidualnie każdą sprawę i wskaże odpowiednie środki zaradcze.

W jakim celu uczniowie przychodzą do psychologa

Uczniowie przychodzą też do psychologa, żeby się zwierzyć, naradzić, wymyślić wspólnie rozwiązanie, opowiedzieć o trudnych zdarzeniach i przeżyciach, odreagować napięcie, wyzłościć się, uspokoić. Czasem – by poprosić o pomoc, poradę, rozwiać wątpliwości albo żeby popłakać. Również po to, by się pochwalić, powiedzieć, że sobie poradzili, zrobili coś, co było dla nich trudne, że są z siebie dumni, ponieważ udało im się.

Kto może się zgłosić do psychologa szkolnego?

Uczeń, gdy:

 • ma problemy emocjonalne, niską samoocenę,
 • nie wie, kogo ma zapytać o daną sprawę lub kogo prosić o pomoc,
 • chce opowiedzieć o czymś, co mu się przydarzyło
 • chce porozmawiać o tym, co go denerwuje,
 • nie czuje się w szkole bezpiecznie (jest zastraszany lub dyskryminowany)
 • jest nadpobudliwy, ma napady gniewu,
 • pojawiają się u niego myśli samobójcze,
 • zastanawia się, jak budować dobre związki,
 • ma trudności w nauce, w kontaktach z innymi,
 • jest zestresowany, ma złe samopoczucie, co go dręczy,
 • on sam lub ktoś, kogo zna, ma kłopot z przestrzeganiem zasad obowiązujących w społeczności szkolnej,
 • doświadcza sytuacji kryzysowych: śmierć kogoś bliskiego, rozwód rodziców, choroba własna lub kogoś w rodzinie (w tym choroba alkoholowa), przeniesienie do nowej szkoły, przeprowadzka i inne,
 • ma problemy w rodzinie, trudną sytuację w domu,
 • powtarzają się u niego objawy somatyczne, np. ból brzucha, bóle głowy, zaburzenia snu,
 • potrzebuje pomocy materialnej,
 • kieruje go nauczyciel
 • jest zainteresowany rozwojem własnego potencjału,

Rodzic, gdy:

 • nie radzi sobie z dzieckiem w domu lub zauważa negatywne przejawy jego zachowania,
 • chciałby lepiej zrozumieć swoje dziecko.

Nauczyciel, gdy:

 • doświadcza trudności z uczniem lub zauważa konflikt między uczniami w klasie,
 • szuka nowych form pomocy mających swoje źródło w psychologii.

Psycholog szkolny: mgr Anna Jasic

Pedagog specjalny planuje, organizuje, prowadzi i modyfikuje działania edukacyjne, terapeutyczne czy też opiekuńcze dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Czym zajmuje się pedagog specjalny?

W szkole pedagog specjalny ułatwia dzieciom z orzeczeniami o kształceniu specjalnym (np. z powodu niepełnosprawności) lub trudnościami na tle społeczno-środowiskowym, odnalezienie siebie w grupie, przyswajanie wiedzy, asymilację w warunkach szkolnych, akceptację siebie itd. Zadaniem pedagoga specjalnego jest przede wszystkim diagnozowanie problemów i podejmowanie działań, które dany problem mogą niwelować. W tym często we współpracy np. z psychologiem szkolnym, z poradnią pedagogiem szkolnym, nauczycielami, rodziną ucznia i z samym uczniem.

Pedagog specjalny: mgr Anna Kulak