AKCJE CHARYTATYWNE / Благодійні заходи

ZASADY PRZEPROWADZANIA NIEPUBLICZNYCH ZBIÓREK w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach w roku szkolnym 2021/2022

Podstawa prawna: Ustawa: o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych z dnia 14 marca 2014r (Dz.U. z 17.04.2014r poz 498).

1. Na terenie szkoły mogą odbywać się wyłącznie tzw. zbiórki niepubliczne adresowane do
uczniów, rodziców, pracowników szkoły.
2. Organem uprawnionym do wydania zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki pieniędzy i innych środków na terenie szkoły jest Dyrektor Szkoły

3. W celu uzyskania zgody dyrektora szkoły na przeprowadzenie niepublicznej zbiórki pieniędzy w szkole organizator zbiórki składa pisemny wniosek. Przy organizacji zbiórki wnioskodawca:
– określa cel zbiórki

– wyznacza osoby współpracujące z organizatorem zbiórki( nauczyciele przedmiotu, rodzice, wychowawcy, nauczyciele świetlicy, specjaliści, bibliotekarz, uczniowie, samorząd uczniowski, kadra zarządzająca)

– określa termin i miejsce
– informuje o zbiórce uczniów, rodziców, nauczycieli
4. Dyrektor wyraża zgodę po rozpatrzeniu pisemnego wniosku. Zezwolenie dyrektora ma formę pisemną.
5. Do zbiorki pieniędzy wykorzystuje się zrobione skarbonki/puszki, które są zabezpieczone przed otwarciem.
6. W czasie trwania akcji uczniowie z SU raz dziennie przechodzą po wszystkich klasach, zachęcając do przekazywania pieniędzy. Następnie skarbonki znajdują się w sekretariacie szkoły, gdzie można dokonywać wpłat poza zbiórką w salach w godzinach pracy sekretariatu. Sekretariat na noc zamyka skarbonkę w sejfie szkoły.
7. W dniu następnym uczniowie SU pobierają skarbonkę/puszkę z pozostawionego miejsca.
8. Po zakończeniu akcji skarbonki/puszki zostają otwarte przez komisję, która spisuje protokół o zebranej kwocie.

9. W skład komisji wchodzą: dyrektor lub wicedyrektor, przedstawiciel Rady Rodziców, przedstawiciel Rady Pedagogicznej. 10. Komisja przelicza pieniądze i podpisuje protokół.

11. Zebrane w szkole pieniądze przechowywane są w sejfie szkoły, wpłacane na konto Rady Rodziców, lub przekazywane bezpośrednio na rzecz podmiotu dla którego była prowadzona zbiórka. Formę przechowywania zebranych pieniędzy ustala komisja.

12. Formy prowadzenia zbiórek:
• zbieraniedatkówdoskarbonek/puszek

• zbieranie środków rzeczowych (np. ubrania, środki higieniczne, środki spożywcze)
• kiermasze
• licytacje

• pikniki

Dokumentacja: – protokoły,
– zezwolenia,
– wniosek,

– inne.