Wytyczne dotyczące organizacji zdalnego nauczania opracowane we współpracy z Radą Rodziców SP1 Krzeszowice

W ramach prac komisji przedstawicieli Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej opracowano zestaw wytycznych, w oparciu o które organizowane będzie nauczanie zdalne.

W przypadku jego ponownego wprowadzenia:

1. Jedyną platformą, w oparciu o którą będzie prowadzone zdalne nauczanie, jest program Microsoft Teams. Jedynym organizatorem zajęć pozostają nauczyciele. Zajęcia będą umieszczone w terminarzu Teams. Korespondencja z rodzicami, ocenianie prac uczniów i weryfikacja frekwencji odbywać się będzie za pośrednictwem e-dziennika.

2. Obowiązuje plan lekcji analogiczny z planem w nauczaniu stacjonarnym. Lekcje online trwać będą 30 min, pozostałe 15 min pozostaje do dyspozycji nauczyciela, w celu ewentualnego przeprowadzenia dyskusji, indywidualnych konsultacji lub udzielania dodatkowych wyjaśnień.

3. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia lekcji online, nauczyciel jest zobowiązany do zadania uczniom pracy w postaci projektu, analizy wskazanego materiału, pracy z tekstem/filmem/plikiem audio lub innej formy. Treść zadań i opis formy pracy zostaje podany za pośrednictwem platformy Teams, najpóźniej w momencie planowego rozpoczęcia lekcji.

4. W przypadku braku aktywnego uczestnictwa ucznia w zajęciach zdalnych, nauczyciel-wychowawca zobligowany jest do kontaktu z rodzicami, w celu weryfikacji przyczyny i czasu trwania nieobecności.

5. Wymogiem koniecznym dla uczestnictwa w lekcjach online jest posiadanie włączonej kamery internetowej.

6. Powyższe wytyczne obowiązują wszystkie klasy od 4 do 8. W nauczaniu początkowym (1-3) zaleca się stosowanie powyższych zasad, dopuszcza się jednakże ograniczenie ilości lekcji prowadzonych w trybie online, w celu redukcji czasu spędzonego przez uczniów przed monitorami.

7. Uczniowie wszystkich klas powinni zostać przeszkoleni z podstawowej obsługi platformy Microsoft Teams w ramach lekcji informatyki.